Ta strona używa ciasteczek (COOKIES). Pozostając na niej, zgadzasz się na politykę Cookies
[close]
PREV
NEXT

Szanowna Pani Poseł/ Szanowny Panie Pośle,

Zarząd Główny Związku Zawodowego Anestezjologów w związku z przekazaniem przez Radę Ministrów w dniu 21 lutego 2017 roku projektu ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (druk sejmowy nr 1322) wprowadzającej system podstawowego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej zwraca się do Pani Poseł /Pana Posła z apelem o zgłoszenie dwóch  poprawek do w/w projektu ustawy mających na celu zagwarantowanie bezpieczeństwa pacjentów będących w stanie bezpośredniego zagrożenia życia. 

W ocenie ZG ZZA projekt w/w ustawy wprowadza szereg zmian organizacyjnych i finansowych zmniejszających dostęp do świadczeń z zakresu anestezjologii i intensywnej terapii.

W Polsce wskaźnik śmiertelności pooperacyjnej w opublikowanej przez Ministra Zdrowia w dniu 30 kwietnia bieżącego roku Mapie Potrzeb Zdrowotnych dla Polski wynosi obecnie np. chorób układu nerwowego 6,3%, chorób układu pokarmowego 4,2%, chorób układu kostno-szkieletowego 1,9%.

Istotnym problem zdrowotnym Polski jest także wysoka umieralność pacjentów z urazami wielonarządowymi w szczególności komunikacyjnymi, zatruciami substancjami toksycznymi oraz innymi przyczynami zdrowotnymi.

Propozycje poprawek

Uzasadnienie: Szpitale poziomu I stopnia według projekty ustawy nie będą zobligowane do udzielania świadczeń z zakresu anestezjologii i intensywnej terapii, co może oznaczać likwidację wielu oddziałów anestezjologii i intensywnej terapii głownie w szpitalach powiatowych. Skutkować to będzie zarówno zmniejszeniem bezpieczeństwa pacjentów a także zmarnotrawieniem znaczących środków publicznych przeznaczonych wcześniej na wyposażenie w/w oddziałów oraz  potencjału wysoko wykwalifikowanego personelu medycznego.   

Związek Zawodowy Anestezjologów zwraca się z prośbą do Pani Poseł/Pana Posła o zgłoszenie poprawki mającej na celu wprowadzenie, jako obligatoryjnego warunku dla świadczeniodawców I stopnia poziomu systemu zabezpieczenia konieczności udzielania świadczeń z zakresu anestezjologii i intensywnej terapii podobnie jak dla poziomu szpitali II i III stopnia zabezpieczenia (Art. 95m.3).

Uzasadnienie: W projekcie rozporządzenia Ministra Zdrowia sprawie określenia wykazu świadczeń opieki zdrowotnej, które wymagają ustalenia odrębnego sposobu finansowania w ramach kwoty zobowiązania umowy zawartej w ramach systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej (będącego projektem aktu wykonawczego do w/w projektu ustawy druk 1322) nie uwzględnia się świadczeń z zakresu intensywnej terapii.

Obecnie wartość finansowania świadczeń realizowanych dla pacjentów leczonych w oddziałach anestezjologii i intensywnej terapii uzależniona jest od ciężkości stanu pacjenta i od zrealizowanych poszczególnych procedur medycznych (skala TISS 28), świadczenia te traktowane są, jako procedury ratujące życie i w praktyce nie są objęte limitem finansowania w ramach umów zawartych przez świadczeniodawców z NFZ w rodzaju lecznictwo szpitalne.

Proponowany w projekcie ustawy ryczałtowy model rozliczania świadczeń w oddziałach intensywnej terapii spowoduje drastyczne ograniczenie liczby stanowisk intensywnej terapii w oddziałach anestezjologii i intensywnej terapii powodując znaczące obniżenie bezpieczeństwa zdrowotnego pacjentów będących w stanie bezpośredniego zagrożenia życia.

Związek Zawodowy Anestezjologów zwraca się z prośbą do Pani Poseł/Pana Posła  o zgłoszenie poprawki mającej na celu uzupełnienie projektu ustawy  w art. 136 ust. 2 o zapis podobny w brzmieniu w przypadku świadczeń onkologicznych: ,,z zakresu leczenia szpitalnego dotyczącej świadczeń z zakresu anestezjologii i intensywnej terapii udzielanych pacjentom w stanie bezpośredniego zagrożenia życia kwota zobowiązania, o której mowa w ust. 1 pkt 5, jest zmieniana, przez dostosowanie jej do potrzeb zdrowotnych oraz wykonania tej umowy”

Mamy nadzieje, że uwzględnienie przez Sejm propozycji  zmian zaproponowanych  w/w projektach poprawek poselskich w istotny sposób zwiększy bezpieczeństwo zdrowotne obywateli po wejściu w życie ustawy. 

Zarząd Główny Związku Zawodowego Anestezjologów przekazuje serdeczne gratulacje dla całego zespołu lekarzy anestezjologów, którzy przyczynili się do udanego przeszczepu szyi i uznania przez Amerykańskie Towarzystwo Chirurgii Rekonstrukcyjnej i Mikronaczyniowej za najlepszy przypadek w dziedzinie chirurgii mikronaczyniowej w 2016 r.

Doskonale wiemy jak ważną rolę przy tego typu zabiegach odgrywają anestezjolodzy, dlatego z uznaniem i satysfakcją przyjmujemy fakt, że Państwa ciężka praca i zaangażowanie zostały docenione. 

W imieniu wszystkich anestezjologów jeszcze raz serdecznie gratulujemy!

ZG ZZA przedstawia projekt ustawy o sieci szpitali  z dnia 6 lutego 2017 roku.

W nowym projekcie dokonano istotnej zmiany wpisując do w/w projektu ustawy profile oddziałów przypisane do odpowiednich poziomów szpitali wcześniej to rozwiązanie było planowane w projekcie rozporządzenia. 

Projekt będzie omawiany na posiedzeniu Rady Ministrów w dniu 14 lutego 2017 roku.

Projekt przewiduje,ze dyrektorzy oddziałów wojewódzkich NFZ do dnia 27 marca 2017 roku ogłoszą wykaz szpitali wraz z oddziałami intensywnej terapii, które będą  zakwalifikowane do poszczególnych poziomów  systemów zabezpieczenia.

W ocenie ZG ZZA wejście w życie w/w projektu ustawy może skutkować likwidacją wielu oddziałów AiIT w szpitalach wojewódzkich, powiatowych oraz niepublicznych.

czytaj projekt ustawy...

źrodło: www.rcl.gov.pl z dn.26.01.2017r .

Na podstawie nowego zapisu ustawy przewiduje się wprowadzenie zmian w obecnym modelu finansowania szpitali polegającym na ,,odejścia finansowania pojedynczych procedur na rzecz finansowania w formie ryczałtu obejmującym całość opieki w danym okresie”. W ocenie ZG ZZA to rozwiązanie jest szczególnie niekorzystne dla finansowania świadczeń pacjentów leczonych w oddziałach anestezjologii i intensywnej terapii. Obecnie wysokość finansowania świadczeń realizowanych dla pacjentów leczonych w oddziałach anestezjologii i intensywnej terapii uzależniona jest od ciężkości stanu pacjenta i od zrealizowanych poszczególnych procedur medycznych (skala TISS 28), świadczenia te traktowane są jako procedury ratujące życie i w praktyce nie są  objęte limitem finansowania w ramach umów zawartych przez świadczeniodawców z NFZ w rodzaju lecznictwo szpitalne. Finansowanie leczenia szpitalnego w ramach rocznego ryczałtu i brak możliwości rozliczania świadczeń ratujących życie jako świadczeń nielimitowanych może spowodować ograniczenie dostępności do świadczeń udzielanych w oddziałach intensywnej terapii jako wysoko kosztochłonnych. To rozwiązanie może w skrajnych przypadkach skutkować ograniczeniem liczby stanowisk  intensywnej terapii w oddziałach anestezjologii i intensywnej terapii powodując obniżenie bezpieczeństwa zdrowotnego pacjentów będących w stanie bezpośredniego zagrożenia życia.

Wnioskuje jako obligatoryjnego warunku dla świadczeniodawców I poziomu zabezpieczenia w tym aspekcie podobnie jak dla szpitali II i III stopnia.

Stanowisko MZ

Uwaga niezasadna: Brak jest na tym etapie szczegółowych rozwiązań dot. sposobu finansowania podmiotów działających w ramach sieci. Jednak zasadniczo przewiduje się, że poziom finansowania będzie oparty na rzeczywistym wykonaniu świadczeń w przyjętym okresie referencyjnym (finansowanie w roku 2017 będzie oparte na danych za rok 2015). W związku z tym nieuzasadnione są obawy dot. obniżenia finansowania OAiIT dla podmiotów, które znalazłyby się w sieci. Wymóg posiadania umowy w zakresie AiIT dla szpitali I stopnia byłby nadmiernie restrykcyjny.

Czytaj więcej:Odpowiedź Ministerstwa Zdrowia na uwagi ZG ZZA do projektu ustawy o sieci szpitali →

Dane Kontaktowe

tel./fax: (42) 676 08 43

Biuro: ul.Nawrot 114 pok.216, 90-029 Łódź

Nr konta bankowego: 15 2490 0005 0000 4530 7267 9293

e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

BIP www.biuletyn.abip.pl/zgzza

Login Form