Ta strona używa ciasteczek (COOKIES). Pozostając na niej, zgadzasz się na politykę Cookies
[close]

pobierz: Statut Fundacji "Dignitas et Spes".....

 STATUT

 FUNDACJI „Dignitas et Spes”

Rozdział I 

Postanowienia ogólne

§ 1

Fundacja pod nazwą Fundacja „Dignitas et Spes” zwana dalej „Fundacją”, ustanowiona przez Związek Zawodowy Anestezjologów, zwany dalej „Fundatorem”, na mocy uchwały nr 1/2015 z dnia 19 marca 2015 r. Zarządu Głównego Związku Zawodowego Anestezjologów, Aktem Notarialnym sporządzonym przez Notariusza Małgorzatę Muszyńską w Kancelarii Notarialnej we Wrocławiu, ul. Świdnicka 22/22 w dniu 20 marca 2015 r. Repertorium A nr 1043/2015, działa na podstawie ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (t. j. Dz. U. Nr 46, poz. 203 z późn. zm.) oraz postanowień niniejszego statutu. Fundacja uzyskuje status organizacji pożytku publicznego w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. ,poz. 1118 z późn . zm.) z chwilą wpisania do Krajowego Rejestru Sądowego informacji o spełnieniu wymagań przewidzianych tą ustawą.

§ 2

 Fundacja posiada osobowość prawną.

§ 3

 Fundacja działa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

2.      Fundacja może prowadzić działalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej. 

3.      Siedzibą Fundacji jest miasto Łódź. 

4.      Dla wykonywania swych zadań statutowych Fundacja może tworzyć oddziały, zakłady i filie. 

§ 4  

Czas trwania Fundacji jest nieokreślony. 

§ 5 

1.      Fundacja posługuje się pieczęcią z oznaczeniem nazwy i siedziby Fundacji. 

2.      Fundacja może używać wyróżniającego ją znaku graficznego. 

3.    Fundacja może ustanawiać odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi wyróżnieniami i nagrodami dla osób fizycznych, osób prawnych i jednostek nieposiadających osobowości prawnej, zasłużonych dla Fundacji. 

§ 6 

Ministrem właściwym ze względu na zakres swojej działalności oraz cele Fundacji jest minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego. 

Rozdział II 

Cele i zasady działania Fundacji 

§ 7 

Celami Fundacji są:

 1. działalność w zakresie pomocy społecznej, materialnej i finansowej w celu poprawy warunków życia członków Związku Zawodowego Anestezjologów, lekarzy anestezjologów wykonujących zawód anestezjologa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz owdowiałych małżonków lekarzy anestezjologów, w szczególności należących do Związku Zawodowego Anestezjologów, znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, także z powodów klęsk żywiołowych i innych nadzwyczajnych zdarzeń,
 2. działalność w zakresie pomocy materialnej i edukacyjnej dzieciom zmarłych lekarzy anestezjologów, w szczególności członków Związku Zawodowego Anestezjologów,
 3. działalność w zakresie pomocy dzieciom lekarzy anestezjologów szczególnie uzdolnionym, znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej,
 4. działalność w zakresie pomocy materialnej oraz wspierania różnorodnych form opieki społecznej dla lekarzy anestezjologów emerytów, rencistów i innych nie wykonujących zawodu, znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej,
 5. w wyjątkowych przypadkach - działalność w zakresie pomocy społecznej, materialnej i finansowej na rzecz osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, świadczących pracę na rzecz Związku Zawodowego Anestezjologów lub wspierających swoimi działaniami środowisko lekarzy anestezjologów. 

§ 8 

Fundacja realizuje swoje cele poprzez prowadzenie nieodpłatnej działalności pożytku publicznego w zakresie:  

 1. udzielania osobom wymienionym w § 7 wsparcia finansowego między innymi w formie bezzwrotnych i zwrotnych zapomóg, stypendiów, dofinansowania do zabiegów medycznych, dofinansowania do kuracji i zabiegów rehabilitacyjnych, dofinansowywania kosztów leczenia, dofinansowania do kosztów pobytu w sanatorium lub w domach opieki społecznej,
 2. udzielania osobom wymienionym w § 7 pomocy rzeczowej,
 3. organizowania i dofinansowywania przedsięwzięć edukacyjnych  dzieciom zmarłych lekarzy anestezjologów, w szczególności dzieciom zmarłych lekarzy anestezjologów będących członkami Związku Zawodowego Anestezjologów oraz  dzieciom lekarzy wymienionych w § 7 pkt 4,
 4. udzielania wsparcia finansowego dla rozwoju społecznie akceptowanych inicjatyw samorządu zawodowego lekarzy anestezjologów w zakresie opieki zdrowotnej dla osób wymienionych w § 7 pkt 1,
 5. udzielania wsparcia finansowego dla wszelkich innych inicjatyw służących rozwojowi opieki społecznej dla lekarzy anestezjologów i ich rodzin, wymienionych w § 7.  

Rozdział III 

Majątek Fundacji
§ 9
  

Majątek Fundacji stanowią środki finansowe w wysokości 1.000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych), wskazane w akcie notarialnym ustanawiającym Fundację oraz środki finansowe, ruchomości i nieruchomości nabyte w trakcie działalności Fundacji. 

§ 10  

1.      Dochodami Fundacji zwiększającymi jej majątek są: 

a)   darowizny, spadki, zapisy, subwencje i inne nieodpłatne przysporzenia, 

b)    odsetki bankowe i dochody z majątku ruchomego i nieruchomego, 

c)    dochody ze zbiórek publicznych, 

d)    dochody z praw majątkowych. 

2.      Zastrzega się, iż w przypadku uzyskania przez fundację statusu organizacji pożytku publicznego, dochód Fundacji zwiększający jej majątek fundacja może czerpać z odpisów podatkowych. 

§ 11 

1.      Dochody uzyskiwane z majątku Fundacji przeznaczone są wyłącznie na realizację celów statutowych oraz w niezbędnym zakresie na pokrycie kosztów działalności Fundacji. 

2.      Fundacja przeznacza nadwyżkę przychodów nad kosztami na finansowanie działalności statutowej. 

§ 12 

 Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i rachunkowość według zasad obowiązujących osoby prawne. 

§ 13 

1.      Majątek Fundacji jest lokowany na rachunkach i lokatach bankowych, w papierach wartościowych, w funduszach inwestycyjnych, w nieruchomościach oraz  w ruchomościach stanowiących środki trwałe w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa. 

2.      Fundacja może tworzyć fundusze celowe. 

3.      Z dochodów określonych w § 10 Fundacja może tworzyć szczególne fundusze celowe, nazwane imieniem osób fizycznych lub prawnych, które przekazały Fundacji środki w drodze spadku lub zapisu, na których zgromadzane są środki otrzymane od ww. osób z ww. tytułów. 

4.      Decyzję w sprawie utworzenia funduszy celowych i szczególnych funduszy celowych, określenia wysokości kwot przekazywanych na fundusze oraz sposobu dysponowania środkami zgromadzonymi na funduszach każdorazowo podejmuje Zarząd Fundacji.

§ 14 

Fundacja nie może: 

a)   udzielać pożyczek lub zabezpieczać majątkiem Fundacji zobowiązań w stosunku do członków organów Fundacji lub jej pracowników oraz osób, z którymi  członkowie organów i pracownicy pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej  oraz pokrewieństwa czy powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „Osobami bliskimi”, 

b)  przekazywać majątku Fundacji na rzecz członków organów Fundacji lub jej pracowników oraz ich „Osób bliskich”, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach, 

c)   wykorzystywać majątku na rzecz członków organów Fundacji lub jej pracowników oraz ich „Osób bliskich”, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Fundacji, 

d)   dokonywać zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich „Osoby bliskie”, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

§ 15

Rokiem obrachunkowym Fundacji jest rok kalendarzowy.

Rozdział IV 

Organy Fundacji

§ 16 

Organami Fundacji są: 

a)   Rada Fundacji, 

b)   Zarząd Fundacji.

§ 17 

Rada Fundacji jest organem kontroli i nadzoru  oraz organem opiniodawczym i wnioskodawczym Fundacji. 

§ 18 

1.    Radę Fundacji tworzy 3 członków, powoływanych i odwoływanych w drodze uchwały przez Związek Zawodowy Anestezjologów. 

2.    Na członka Rady Fundacji może być powołana osoba, która: 

a)   nie jest członkiem Zarządu Fundacji, nie pozostaje z członkiem Zarządu w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej,

b)   nie była skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne lub przestępstwo skarbowe, 

c)   korzysta z pełni praw publicznych oraz ma pełną zdolność do czynności prawnych.

§ 19 

Członkostwo w Radzie Fundacji ustaje na skutek: 

a)   pisemnej rezygnacji, złożonej Przewodniczącemu Rady Fundacji, 

b)   śmierci członka Rady Fundacji, 

c)   odwołania członka Fundacji przez Związek Zawodowy Anestezjologów/Fundatora w drodze uchwały w przypadku zaistnienia następujących okoliczności: 

i)     pisemnej rezygnacji członka Rady Fundacji, 

ii)   działania członka Rady Fundacji na szkodę Fundacji, 

iii)skazania członka Rady Fundacji prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne, 

iv)pozbawienia członka Rady Fundacji praw publicznych lub utraty przez niego zdolności do czynności prawnych, 

v)   zaistnienia okoliczności, które w długotrwały sposób uniemożliwiają lub w znaczny sposób utrudniają pełnienie funkcji członka Rady Fundacji, 

vi)powołania członka Rady Fundacji do Zarządu Fundacji, 

vii)  nieobecności członka Rady Fundacji w posiedzeniach Rady Fundacji przez okres dłuższy niż 6 miesięcy. 

§ 20 

W razie powołania za jego zgodą członka Rady  Fundacji do Zarządu Fundacji lub nawiązania przez członka Rady Fundacji stosunku pracy z Fundacją członkostwo w Radzie Fundacji ulega zawieszeniu, odpowiednio na czas pełnienia funkcji lub trwania stosunku pracy. 

§ 21 

1.    Rada wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady. 

2.    Przewodniczący Rady Fundacji kieruje pracami Rady Fundacji, reprezentuje ją na zewnątrz oraz zwołuje i przewodniczy posiedzeniom Rady Fundacji. 

§ 22 

 1. Rada Fundacji obraduje na posiedzeniach, które odbywają się nie rzadziej niż 2 razy w roku. 
 2. Posiedzenia Rady Fundacji zwołuje Przewodniczący Rady Fundacji z własnej inicjatywy albo na wniosek Zarządu lub Związku Zawodowego Anestezjologów/Fundatora, zgłoszony na piśmie w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku. 
 3. Rada Fundacji podejmuje decyzje w formie uchwał – zwykłą większością głosów,  w obecności co najmniej połowy członków a w razie równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego Rady Fundacji. 

§ 23 

Do zadań Rady Fundacji należy:

a)   kontrolowanie bieżącej działalności Zarządu Fundacji, 

b)   wytyczanie głównych kierunków działalności Fundacji, 

c)   nadzór nad działalnością Fundacji, 

d)   ocena programu działania Zarządu w roku ubiegłym, 

e)   podejmowanie decyzji o zatrudnianiu członków Zarządu i ustalaniu ich wynagrodzenia, 

f)     wyrażanie opinii w sprawach przedłożonych przez Zarząd Fundacji. 

§ 24

 Rada Fundacji w celu wykonywania zadań jest uprawniona żądać od Zarządu Fundacji przedstawienia wszelkich dokumentów dotyczących działalności Fundacji.

 § 25 

 1. Członkowie Rady Fundacji nie pobierają wynagrodzenia z tytułu udziału w pracach tego organu z wyjątkiem zwrotu udokumentowanych wydatków związanych z uczestnictwem w pracach tego organu, w tym kosztów podróży. 
 2. Miesięczna kwota zwrotu udokumentowanych kosztów nie może być wyższa niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni. 

 § 26

 1. Zarząd Fundacji składa się z Prezesa Zarządu i co najmniej 2 członków powoływanych przez Związek Zawodowy Anestezjologów/Fundatora na czas nieoznaczony. 
 2. Związek Zawodowy Anestezjologów/Fundator każdorazowo powołuje i odwołuje Zarząd Fundacji. 
 3. Funkcji członka Zarządu Fundacji nie można łączyć z funkcją członka Rady Fundacji. 

§ 27  

Na członka Zarządu Fundacji może być powołana osoba, która:

a)   jest członkiem Związku Zawodowego Anestezjologów, 

b)   nie była skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne lub przestępstwo skarbowe, 

c)   korzysta z pełni praw publicznych oraz ma pełną zdolność do czynności prawnych. 

§ 28 

Członkostwo w Zarządzie Fundacji ustaje na skutek: 

a) śmierci członka Zarządu Fundacji, 

b) odwołania w drodze uchwały przez Związek Zawodowy Anestezjologów/Fundatora w przypadku zaistnienia następujących okoliczności: 

i)     pisemnej rezygnacji członka Zarządu Fundacji, 

ii)   działania członka Zarządu Fundacji na szkodę Fundacji, 

iii)skazania członka Zarządu Fundacji prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne, 

iv)pozbawienia członka Zarządu Fundacji praw publicznych lub utraty przez niego zdolności do czynności prawnych, 

v)   zaistnienia okoliczności, które w długotrwały sposób uniemożliwiają lub w znaczny sposób utrudniają pełnienie funkcji członka Zarządu Fundacji. 

§ 29  

1.      Zarząd Fundacji kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz. 

2.      Do zadań Zarządu należy: 

a)   sprawowanie zarządu majątkiem Fundacji, 

b)   prowadzenie bieżącej działalności Fundacji, 

c)   uchwalanie rocznych  planów finansowych i wieloletnich programów działania, 

d)   przyjmowanie darowizn, spadków  i zapisów, subwencji i dotacji z zastrzeżeniem pkt 8, 

e)   występowanie z wnioskiem w sprawie zmiany Statutu, połączenia z inną fundacją, likwidacji Fundacji, 

f)     przedkładanie Radzie Fundacji corocznie, do dnia 31 marca  sprawozdania z działalności Fundacji za rok ubiegły, 

g)   przygotowywanie projektów, które zostaną objęte wnioskiem o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej oraz ich realizacja, 

h)  podejmowanie decyzji w innych sprawach nie przekazanych do kompetencji innym organom Fundacji. 

3.      Zarząd podejmuje decyzje na posiedzeniach w formie uchwał, podjętych zwykłą większością głosów jego członków, obecnych na posiedzeniu Zarządu. W razie równej liczby głosów rozstrzyga głos Prezesa Zarządu. Dopuszcza się głosowanie pisemne. 

4.     Posiedzenia Zarządu Fundacji zwołuje Prezes Zarządu zawiadamiając członków Zarządu o terminie i miejscu posiedzenia  pocztą elektroniczną lub telefonicznie co najmniej 3 dni przed planowanym terminem posiedzenia. 

5.      O posiedzeniu Zarządu muszą być powiadomieni wszyscy członkowie Zarządu.   

6.      Oświadczenia woli w imieniu Fundacji, z zastrzeżeniem pkt 7 składają dwaj członkowie Zarządu działający łącznie. 

7.   W sprawach dotyczących zatrudniania pracowników oraz w sprawach nie związanych z zaciąganiem zobowiązań majątkowych powyżej 5.000,00 zł oświadczenia woli w imieniu Fundacji może składać jednoosobowo Prezes Fundacji. 

8.      W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia Zarząd Fundacji składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza i to tylko wówczas, gdy w chwili składania tego oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku przewyższa długi spadkowe. 

9.      Zarząd odpowiada przed Radą Fundacji za realizację celów statutowych Fundacji oraz za prawidłowość i celowość działań podejmowanych przez Fundację. 

10.Czynności z zakresu prawa pracy wykonuje w imieniu Fundacji Prezes Zarządu Fundacji. 

§ 30 

Zarząd może powoływać pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą spraw Fundacji. 

§ 31

Zarząd ma obowiązek każdorazowego powiadamiania Rady Fundacji o planowanym terminie i tematyce posiedzeń.

 Rozdział V

Połączenie z inną fundacją
§ 32 

1.      Fundacja może połączyć się z inną fundacją o podobnych celach statutowych na warunkach określonych przez strony. 

2.      Połączenie z inną fundacją nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cel Fundacji o którym mowa w § 7. 

3.      Decyzję w sprawie połączenia podejmuje Zarząd Fundacji po zasięgnięciu opinii Rady Fundacji i zatwierdzeniu przez Związek Zawodowy Anestezjologów. 

Rozdział VI
Likwidacja Fundacji

§ 33
 

1.      Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku Fundacji. 

2.      Decyzję o likwidacji Fundacji podejmuje Związek Zawodowy Anestezjologów/Zarząd Fundacji w drodze uchwały. 

3.      Likwidację prowadzi likwidator. 

4.      Likwidatora Fundacji powołuje i odwołuje Rada Fundacji. 

5.      Do obowiązków likwidatora należy w szczególności: 

a)   zgłoszenie wniosku do Krajowego Rejestru Sądowego o wpisanie otwarcia likwidacji, 

b)   wezwanie wierzycieli w trybie ogłoszeń prasowych do zgłaszania wierzytelności w ciągu 3 miesięcy od dnia ogłoszenia likwidacji, 

c)   sporządzenie bilansu otwarcia likwidacji i sporządzenie listy wierzycieli, 

d)   sporządzenia planu finansowego likwidacji i planu zaspokojenia zobowiązań, 

e)   ściągnięcie wierzytelności, wypełnienie zobowiązań oraz spieniężenie majątku Fundacji, 

f)     przekazanie wskazanym podmiotom środków majątkowych pozostałych po zaspokojeniu wierzycieli, 

g)   złożenie wniosku do Krajowego Rejestru Sądowego o wykreślenie Fundacji z rejestru, 

h)  przekazanie dokumentów Fundacji do archiwum państwowego. 

§ 34 

Środki finansowe  i majątek pozostały po likwidacji Fundacji mogą zostać przeznaczone na podstawie uchwały Związku Zawodowego Anestezjologów na rzecz działających w Rzeczypospolitej  Polskiej fundacji o celach zbliżonych do celów o których mowa w § 7.

 Rozdział VII

Zmiany Statutu
§ 35
 

1.    Zmian w Statucie Fundacji dokonuje Związek Zawodowy Anestezjologów/Zarząd Fundacji w drodze uchwały po zasięgnięciu opinii Rady Fundacji. 

2.    W przypadku, gdyby na mocy obowiązujących przepisów Związek Zawodowy Anestezjologów uległ likwidacji, zmiany Statutu dokonać może Rada Fundacji za zgodą Zarządu Fundacji.

Dane Kontaktowe

tel./fax: (42) 676 08 43

Biuro: ul.Nawrot 114 pok.216, 90-029 Łódź

Nr konta bankowego: 15 2490 0005 0000 4530 7267 9293

e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

BIP www.biuletyn.abip.pl/zgzza

Login Form