Ta strona używa ciasteczek (COOKIES). Pozostając na niej, zgadzasz się na politykę Cookies
[close]
PREV
NEXT

Pan

Krzysztof Kwiatkowski

Prezes Najwyższej Izby Kontroli

Szanowny Panie Prezesie                    

W związku z planowaną przez Najwyższą Izbę Kontroli w 2015 roku kontrolą dotyczącą Kształcenia i przygotowania zawodowego kadr medycznych (nr kontroli P/15/060), Związek Zawodowy Anestezjologów zwraca się z prośbą o zbadanie działań Ministra Zdrowia pod względem legalności, celowości, gospodarności, rzetelności związanych z wprowadzeniem na mocy rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 2 stycznia 2013 r. w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy dentystów nowej specjalności o nazwie Intensywna Terapia.

Uzasadnienie:

1. W ocenie Związku Zawodowego Anestezjologów wprowadzenie przez Ministra Zdrowia nowej specjalizacji o nazwie Intensywna Terapia obok istniejącej specjalizacji Anestezjologii i Intensywnej Terapii odbyło się z naruszeniem prawa gdyż w projekcie Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 grudnia 2011 r. w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy dentystów przekazanym do konsultacji społecznych nie było żadnej informacji na temat koncepcji utworzenia nowej specjalizacji lekarskiej, co uniemożliwiło udział w konsultacjach społecznych i zgłaszanie uwag wszystkim podmiotom dla których wprowadzenie tej regulacji ma istotne znaczenie.W naszej ocenie działanie to było nietransparentne i narusza podstawy zaufania obywateli do organów państwa.

2. Utworzenie nowej specjalności lekarskiej o nazwie Intensywna Terapia nie było poprzedzone żadnymi analizami, w szczególności dotyczącymi aktualnych i planowanych potrzeb dotyczących zasobów kadrowych związanych liczbą lekarzy specjalistów anestezjologii i intensywnej terapii pracujących i udzielających świadczeń z zakresu intensywnej terapii.

Związek Zawodowy Anestezjologów od 2005 roku zgłaszał do Ministra Zdrowia problemy związane ze znaczącym niedoborem lekarzy anestezjologów w polskich szpitalach spowodowanym głównie emigracją zarobkową tej grupy specjalistów.

W wyniku działań Związku Zawodowego Anestezjologów w 2007 roku Minister Zdrowia Ewa Kopacz nadała specjalizacji z anestezjologii i intensywnej terapii charakter priorytetowy znacząco zwiększając liczbę miejsc rezydenckich tej specjalności oraz zwiększając ich wynagrodzenia i czyniąc tę specjalność atrakcyjną pod względem finansowanym dla absolwentów studiów lekarskich. Ponadto w ciągu ostatnich lat odnotowano wzrost wynagrodzeń pracujących lekarzy anestezjologów, co w sposób istotny zmniejszyło skalę emigracji.

Związek Zawodowy Anestezjologów od 5 lat nie odnotował, żadnego protestu lekarzy anestezjologów o charakterze płacowym nie odnotowano także żadnego faktu zaprzestania działalności oddziału anestezjologii i intensywnej terapii spowodowanej brakiem lekarzy anestezjologów.

Związek Zawodowy Anestezjologów odnotowuję w ciągu ostatnich dwóch lat fakty związane z brakiem pracy dla lekarzy anestezjologów w niektórych województwach.

Mając na uwadze, że obecnie liczba lekarzy anestezjologów udzielających świadczeń z zakresu intensywnej terapii w ocenie jest w opinii ZZA wystarczająca, prosimy o zbadanie celowości utworzenia przez Ministra Zdrowia nowej specjalności.

Związek Zawodowy Anestezjologów uważa, że kształcenie lekarzy o podobnych kompetencjach może spowodować nadmiar lekarzy w stosunku do możliwości ich zatrudnienia w polskim systemie zdrowia i w konsekwencji wystąpienie zjawiska ponownej emigracji w tej grupie zawodowej.

3. Utworzenie nowej specjalności lekarskiej o nazwie intensywna terapia może w przyszłości stanowić podstawę do tworzenia nowych oddziałów intensywnej terapii obok już istniejących i prowadzonych przez lekarzy specjalistów z anestezjologii i intensywnej terapii w tych samych podmiotach leczniczych. Należy założyć, że w obu oddziałach będą wykonywane świadczenia dla tej samej grupy pacjentów.

W ocenie ZZA obecnie dostępność do świadczeń z zakresu intensywnej terapii dla pacjentów leczonych w stanie zagrożenia życia jest na obszarze naszego kraju niezadawalająca, lecz jak wielokrotnie to podkreślaliśmy, wynika to głównie ze zbyt małej liczby „łóżek intensywnej terapii” a nie ze zbyt małej liczby specjalistów.

W ciągu ostatnich lat podmioty lecznicze dostosowały oddziały anestezjologii i intensywnej terapii do bardzo wysokich standardów zarówno w zakresie warunków lokalowych jak i wyposażenia w sprzęt i aparaturę medyczną. Szacunkowy koszt utworzenia 1 łóżka w oddziale intensywnej terapii to ponad 2 mln zł.

Mając powyższe na uwadze Związek Zawodowy Anestezjologów zwraca się do Najwyższej Izby Kontroli o zbadanie czy planowane działania Ministra Zdrowia dotyczące tworzenia Oddziałów Intensywnej Terapii kierowanych przez lekarzy posiadających nową specjalizację obok już istniejących Oddziałów Anestezjologii i Intensywnej jest działaniem gospodarnym.

4. Związek Zawodowy Anestezjologów zwracał się do Ministerstwa Zdrowia o przedstawienie kosztów związanych z kształceniem lekarzy nowej specjalności, analiz związanych z zapotrzebowaniem lekarzy udzielających świadczeń z zakresu intensywnej terapii, prognoz związanych z tworzeniem map potrzeb zdrowotnych w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii oraz procesu decyzyjnego a zwłaszcza uzasadnienia wprowadzenie nowej specjalności lekarskiej.

Związek Zawodowy Anestezjologów, wyraża nadzieję, że zbadanie działań Ministra Zdrowia w zakresie kształcenia lekarzy specjalistów w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii i innych specjalności pozwoli odpowiedzieć na z pytanie definiujące cel główny kontroli: Czy system kształcenia i szkolenia zawodowego kadr medycznych zapewnia przygotowanie odpowiedniej liczby specjalistów, stosownie do zmieniających się potrzeb zdrowotnych społeczeństwa?

Z poważaniem

Przewodniczący ZG ZZA

Jerzy Wyszumirski

W załączeniu pisma:

1) zał. 1 - Pismo ZG ZZA do Ministra Zdrowia z dn. 08.01.2013 r.

2) zał. 2 - List Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Anestezjologii i Intensywnej Terapii do Ministra Zdrowia w sprawie wprowadzenia specjalizacji "intensywna terapia" z dnia 7 stycznia 2013 r.

3) zał. 3 - Stanowisko nr 9/13/P-VI w sprawie rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy dentystów z dnia 25 stycznia 2013 r.

4) zał. 4 - Pismo Ministerstwa Zdrowia do ZG ZZA z dnia 27 marca 2013 r. dotyczące wprowadzenia specjalizacji "intensywna terapia"

5) zał. 5 - Pismo wojewody małopolskiego dotyczące odmowy powołania konsultanta z dziedziny intensywnej terapii z dnia 2 kwietnia 2015 roku.

6) zał. 6 - Komunikat Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Anestezjologii i Intensywnej Terapii po spotkaniu z kierownictwem Ministerstwa Zdrowia w dniu 13.04.2015 r.

Dane Kontaktowe

tel./fax: (42) 676 08 43

Biuro: ul.Nawrot 114 pok.216, 90-029 Łódź

Nr konta bankowego: 15 2490 0005 0000 4530 7267 9293

e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

BIP www.biuletyn.abip.pl/zgzza

Login Form