Drukuj 

Zarząd Główny Związku  Zawodowego Anestezjologów wyraża stanowczy protest przeciwko wprowadzonym w ustawie zmianom, polegającym na likwidacji dodatku 100 procent wynagrodzenia dla wszystkich pracowników ochrony zdrowia zaangażowanych w leczenie chorych na COVID-19, a nie jak to wprowadza ustawa tylko dla osób skierowanych do takiej pracy decyzją administracyjną wojewody.

ZG ZZA uważa, że:

  1. Odebranie dodatku dla wszystkich pracowników ochrony zdrowia zaangażowanych w leczenie chorych na COVID-19 przez Sejm RP i Prezydenta RP jest działaniem, które podważa zaufanie personelu medycznego do władz, które powinno być podstawą do skutecznej walki z pandemią
  2. Różny poziom wynagrodzenia pracowników pracujących na tych samych stanowiskach i wykonujących tego samego rodzaju prace jest w sposób oczywisty niesprawiedliwy i będzie powodował frustrację i konflikty wśród personelu pracującego obecnie często w stanie skrajnego wyczerpania, które mogą w istotny sposób wpłynąć na obniżenie bezpieczeństwa zdrowotnego leczonych pacjentów
  3. Wprowadzenie tej zmiany może spowodować przesunięcia kadrowe ze szpitali, które obecnie odgrywają kluczową rolę w leczeniu najciężej chorych pacjentów na Cowid-19 do szpitali tymczasowych, w których leczenie dotyczy niewielkiej liczby pacjentów będących w stanie lekkim, co w sposób oczywisty jest działaniem nieefektywnym i nieracjonalnym 

W związku z powyższym ZG ZZA zwraca się o ponowne przywrócenie dodatku dla wszystkich pracowników zaangażowanym w leczenie chorych na COVID 19.