Drukuj 

Treść projektu rozporządzenia w pdf...

Związek Zawodowy Anestezjologów w związku z przekazaniem do konsultacji społecznych ww.  projektu rozporządzenia zwraca się o wykreślenie § 3 dotyczącego określenia kwalifikacji położnej anestezjologicznej.

Uzasadnienie:

Określenie kwalifikacji do wykonywania zadań położnej anestezjologicznej jako jedynie poprzez co najmniej 5 letni czas pracy w bloku porodowym bez posiadania kompetencji z zakresu anestezji i analgezji porodu stwarza wysokie ryzyko wystąpienia zdarzeń niepożądanych włącznie z zagrożeniem życia rodzącej.

Ponadto ZZA zgłasza następujące uwagi do standardu postępowania będącego załącznikiem do rozporządzenia dotyczące:

Rozdziału VI Dożylne lub domięśniowe stosowanie opioidów

Punkt 6.

Proponujemy doprecyzowanie zapisu dotyczącego farmakologicznych metod dożylnego stosowania leków opioidowych w łagodzeniu bólu porodowego. Celem zapewnienia bezpieczeństwa pacjentki, w podmiotach medycznych, stosujących opioidy metodą PCA jako alternatywę dla regionalnej analgezji porodu, muszą być zapewnione odpowiednie protokoły postępowania, kompetencje personelu, sprzęt i leki.

oraz rozdziału  VII Analgezja regionalna:

Punkt 5.

Proponujemy usunąć zapis dotyczący rozpoczęcia analgezji uzależnionego rozwarciem szyjki macicy 3-5 cm

Uzasadnienie:

istniejący zapis 3-5cm oznaczać może dla niektórych pacjentek brak możliwości rozpoczęcia analgezji regionalnej przy rozwarciu większym niż 5 cm co nie ma uzasadnienia medycznego.

Propozycja zapisu:

5. Analgezję porodu rozpoczyna się w aktywnej I fazie porodu

Punkt 6.

Proponujemy obecny zapis wykreślić w całości i zastąpić go zapisem zaproponowanym poniżej

Uzasadnienie:

Proponowany zapis nie zabezpiecza pełnej dostępności analgezji dla wszystkich pacjentek oraz nie gwarantuje odpowiedniej jakości i bezpieczeństwa świadczeń udzielanych przez lekarza anestezjologa.

Propozycja zapisu:

6. Realizowanie świadczeń w zakresie analgezji regionalnej porodu wymaga zapewnienia przez podmiot leczniczy 24 godzinnego dyżuru (stacjonarnego lub pod telefonem) lekarza prowadzącego analgezję regionalną. Lekarz anestezjolog pełniący dyżur pod telefonem musi rozpocząć udzielania świadczeń  w ciągu 30 minut od podjęcia decyzji o potrzebie zastosowania analgezji regionalnej. Lekarz ten nie może mieć nałożonych w tym samym czasie innych obowiązków (udzielać innych świadczeń zdrowotnych).

Punkt 7.

Proponujemy doprecyzować zapis dotyczący pisemnej zgody rodzącej, która powinna być uzyskiwana po konsultacji anestezjologicznej.

Uzasadnienie:

Zgodę chorej na wykonanie analgezji regionalnej porodu powinien uzyskiwać lekarz prowadzący analgezje regionalną porodu. Obecny zapis może powodować, że taka zgoda uzyskiwana jest np. bezpośrednio po przyjęciu do szpitala na Izbie Przyjęć. Zgoda pacjentki, podpisywana na Sali porodowej przez pacjentkę będąca pod wpływem silnego stresu i bólu, nie jest ani w pełni świadoma, ani dobrowolna - co może pociągać za sobą określone konsekwencje prawne. Wcześniejsze uzyskanie zgody (wzorem niektórych krajów anglosaskich) pozwoli na lepsze planowanie i gospodarowanie zasobami ludzkimi (personelem).

Propozycja zapisu:

7. (…) Warunkiem zastosowania analgezji regionalnej jest uzyskanie pisemnej zgody rodzącej przez lekarza prowadzącego analgezję regionalną porodu,

Punkt 11.

Proponujemy usunąć zapis dotyczący możliwości podawania przez położną anestezjologiczną leków do przestrzeni zewnątrzoponowej

Uzasadnienie:

Ze względu na ryzyko wystąpienia zdarzeń niepożądanych u rodzących i brak aktualnie odpowiednich kompetencji położnych w zakresie realizacji świadczeń dotyczących analgezji regionalnej należy stosowanie tej procedury pozostawić w kompetencji lekarza prowadzącego analgezję regionalną.

Propozycja zapisu:

11. Podczas porodu z zastosowaniem analgezji regionalnej rodząca pozostaje pod opieką położnej anestezjologicznej. Położna anestezjologiczna sprawująca opiekę nad rodząca w warunkach analgezji regionalnej współpracuje w zakresie realizacji funkcji leczniczych i diagnostycznych z lekarzem położnikiem i lekarzem prowadzącym analgezję regionalną. Położna anestezjologiczna sprawuje opiekę  w warunkach analgezji regionalnej tylko nad jedną rodzącą.

Ponadto Związek Zawodowy Anestezjologów zwraca uwagę, że w uzasadnieniach do projektu rozporządzenia w części Ocena skutków regulacji ” Dział 6 „Wpływ na sektor finansów publicznych” założono wzrost wydatków NFZ w wysokości około 12 mln złotych rocznie. Należy zaznaczyć, że obecna wartość świadczenia ,,Koszty dodatkowe znieczulenia zewnątrzoponowego ciągłego do porodu niezawarte w wartości JGP” na poziomie 8 punktów, co przy obecnych stawkach NFZ za punkt daje średnio 416 zł jest stanowczo niedoszacowana, co może w efekcie spowodować straty podmiotów leczniczych oraz w konsekwencji ograniczać dostępność rodzących pacjentek do tej procedury.