Drukuj 

dotyczące projektu Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 10 kwietnia 2013 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego

W związku z przedstawieniem do konsultacji społecznych Projektu Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 10 kwietnia 2013 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego ZG ZZA przedstawia następujące stanowisko:

1. ZG ZZA pozytywnie ocenia projekt zwiększenia liczby stanowisk anestezjologii i intensywnej terapii w lecznictwie szpitalnym (wielokrotnie podkreślaliśmy potrzebę takiego działania), zapewnienia prawidłowości leczenia pacjentów i ciągłości postępowania w zakresie anestezjologii i intensywnej terapii, co skutkować będzie podniesieniem poziomu bezpieczeństwa pacjentów.

2. ZG ZZA wskazuje na konieczność doprecyzowania w zapisach projektu rozporządzenia kwalifikacji personelu lekarskiego zapewniającego ciągłość postępowania w zakresie anestezjologii i intensywnej terapii. 

3. Jednocześnie ZG ZZA zwraca uwagę, że w projekcie rozporządzenia w uzasadnieniu nie podano wzrostu kosztów funkcjonowania systemu ochrony zdrowia ze względu na konieczność zakupu sprzętu medycznego związanego z utworzeniem co najmniej jednego stanowiska anestezjologii i intensywnej terapii oraz kosztów osobowych związanych z koniecznością sfinansowania dodatkowych zespołów transportu sanitarnego posiadających w swoim składzie lekarza o odpowiednich kwalifikacjach.