Drukuj 

W dniu 09 maja 2013 r. w Ministerstwie Zdrowia przy ul Miodowej z inicjatywy Zarządu Głównego Związku Zawodowego Anestezjologów odbyło się spotkanie dotyczące miejsca oraz realizacji nowej specjalizacji w intensywnej terapii (powołanej Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia  2 stycznia 2013 r. w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy dentystów) w polskim systemie ochrony zdrowia.

Zebraniu przewodniczył Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Krzysztof Chlebus a uczestnikami zebrania były następujące osoby:  przedstawiciele Związku Zawodowego Anestezjologów: p.o. Przewodniczącego ZG ZZA Jerzy Wyszumirski, Wiceprzewodniczący ZG ZZA Piotr Kurpas, Skarbnik ZG ZZA Mariusz Jankowski, Prezes Polskiego Towarzystwa Anestezjologii i Intensywnej Terapii Prof. dr hab. n. med. Maria Wujtewicz, Konsultant Krajowy w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii Prof. dr hab. n med. Krzysztof Kusza, Konsultant Krajowy w dziedzinie chorób wewnętrznych Prof. dr hab. Jacek Rafał Imiela, Konsultant Krajowy w dziedzinie neurologii Prof. dr hab. Danuta Ryglewicz, przedstawiciele Zarządu Głównego Towarzystwa Polskich Internistów: Prof. dr hab. Jacek Musiał i dr hab. Rafał Niżankowski, Prezes Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego Prof. dr hab. Janina Stępińska, Konsultant Krajowy w dziedzinie toksykologii klinicznej dr n med. Piotr Burda, Konsultant Krajowy w dziedzinie chorób zakaźnych dr hab. n. med. Andrzej Horban.

Po przedstawieniu przez Przewodniczącego Zarządu Głównego Związku Zawodowego Anestezjologów Jerzego Wyszumirskiego oraz przez Konsultanta Krajowego w dziedzinie Anestezjologii i Intensywnej Terapii Pana prof. Krzysztofa Kuszę wątpliwości oraz potencjalnych problemów związanych z wprowadzeniem nowej specjalizacji, rozpoczęto dyskusję w trakcie której uzgodniono, co następuje:

1. nowa specjalizacja jest dodatkową ofertą edukacyjną dla wielu specjalistów i jej stworzenie nie ma na celu dezorganizowania budowanych od ponad 50 lat struktur oddziałów anestezjologii i intensywnej terapii,

2. nowa specjalizacja, jeśli nie okaże się być martwa tak jak niektóre  wcześniej powołane, musi realizować w sposób nieprzerwany minimum 2 letni cykl edukacyjny we wskazanych przez konsultanta krajowego w dziedzinie intensywnej terapii ośrodkach akredytowanych przez Ministerstwo Zdrowia, a będących Oddziałami AiIT, które to ośrodki będą gwarancją wyszkolenia specjalisty na oczekiwanym poziomie,

3. istnieje tylko jedna doktryna i definicja intensywnej terapii i na potrzeby rozporządzenia nie będzie tworzona inna polska definicja intensywnej terapii,

4. propozycja edukacyjna ma służyć rozszerzeniu składu terapeutycznego lekarzy w przestrzeni, jaką jest intensywna terapia i w przyszłości będą oni mogli wspólnie być zatrudnionymi w jednej komórce i pracować na rzecz tego samego chorego w tym samym oddziale, jakim jest dotychczas oddział anestezjologii i intensywnej terapii,

5. zgodnie z doktryną ESICM taki sposób postępowania powinien służyć wzrostowi jakości udzielanych świadczeń zdrowotnych na stanowiskach intensywnej terapii przez zespoły wielodyscyplinarne, które połączone są taką samą wiedzą oraz umiejętnościami w zakresie intensywnej terapii,

6. oferta edukacyjna Ministerstwa Zdrowia nie dotyczy intensywnych terapii sprofilowanych, które w istocie wypełniają definicję podspecjalizacji i jeśli zachodzi potrzeba tworzenia takich profili to powinny one znaleźć miejsce w programach specjalizacji tych dyscyplin medycyny.

Powyższe stanowiska jednoznacznie poparli i uznali za jedyne rozsądne inicjatorzy zmian w rozporządzeniu o specjalizacjach a więc Towarzystwo Internistów Polskich i Konsultant Krajowy w dziedzinie chorób wewnętrznych.

Uzgodniono, że program specjalizacji mógłby wyczerpywać program szkolenia proponowany przez ESICM i być zwieńczony egzaminem europejskim w dziedzinie intensywnej terapii. w związku z tym wymagania kadrowe, przestrzenne i sprzętowe także muszą być dostosowane do wymagań ESICM. W związku z tym ze w chwili obecnej będzie to niemożliwe a okres dochodzenia do omawianych warunków może być bardzo długi, uznano, że nie mogą być one niższe niż te, które proponuje Ministerstwo Zdrowia w rozporządzeniu z dnia 20 grudnia 2012 r.  o standardach udzielania świadczeń zdrowotnych w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii dla zapisów, które dotyczą stanowisk intensywnej terapii oraz części normatywnej rozporządzenia dotyczącej tego obszaru wraz z przyjęciem kryteriów przyjęć oraz zwolnień ze stanowiska OIT w OAiIT zgodnie z wytycznymi PTAiIT.

Wszystkie wyżej wymienione ustalenia zostały wstępnie zaakceptowane przez przewodniczącego zebraniu Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Zdrowia Krzysztofa Chlebusa.

Za Zarząd Główny ZZA
p.o. Przewodniczącego ZG ZZA
Jerzy Wyszumirski