Drukuj 

dotyczący planowanego rozpoczęcia finansowania w 2014 roku przez Narodowy Fundusz Zdrowia procedury Hipotermia Lecznicza

Zarząd Główny ZZA  pozytywnie  ocenia opublikowanie w dniu 25 listopada 2013 roku przez Centralę Narodowego Funduszu Zdrowia projektu zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne zawierającego w Załączniku nr 1 c opis nowego świadczenia pod nazwą ,, Hipotermia lecznicza”.

W projekcie zarządzenia przewiduje, że świadczenie Hipotermia Lecznicza może być realizowane wyłącznie w oddziałach anestezjologii i intensywnej terapii, kardiologii i neonatologii.

Wartość realizacji procedury została wyceniona na 114 punktów.

 

NFZ w uwagach do w/w procedury zawarł następujące warunki :

1) konieczność wykazania procedury 99.810 lub99.811 lub99.813

2) świadczenie dotyczy:

a) w przypadku dorosłych - stanu po udokumentowanym nagłymzatrzymaniu krążenia (wg ICD-10: I46.0), z  przywróceniemfunkcji  hemodynamicznej układu krążenia u pacjentanieprzytomnego (GSC≤8); zgodnie z  zasadami postępowania rekomendowanymi przez    Konsultanta Krajowegow dziedzinie  anestezjologii i intensywnej terapii

b) w przypadku noworodków -urodzonych w stanie zamartwicy ≥ 35 tyg. ciąży, z rozpoznaniem P21.10, z objawamiumiarkowanej lub ciężkiej encefalopatii niedotleniowo -niedokrwiennej (ENN), spełniających kryteria kwalifikacji do hipotermii leczniczej - do  rozliczenia wyłączniew  zakresie neonatologia trzeci poziom referencyjny

3)za  co najmniej 12 godzinne (w przypadku dorosłych)  albo 72godzinne (w  przypadku noworodków), udokumentowanestosowanie leczniczej hipotermii

4) warunki określone  Zał. nr 3. (warunki wspólne wobec świadczeniodawców)

Zarząd Główny ZZA występował do Ministerstwa Zdrowia  o umożliwienie realizacji tej procedury w oddziałach anestezjologii i intensywnej terapii .

ZG ZZA z zadowoleniem przyjmuje fakt uwzględnienia postulatów naszego środowiska, który w naszej ocenie  zwiększy efekty terapeutyczne w leczeniu pacjentów ponagłym zatrzymaniu krążenia

Uwagi ZG ZZA do projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 4 lipca 2013 roku w sprawie świadczeń gwarantowanych zakresu leczenia szpitalnego...