Drukuj 

Zarząd Główny Związku Zawodowego Anestezjologów wyraża swoje poparcie dla postulatów zgłoszonych przez Porozumienie Zawodów Medycznych w szczególności dotyczących wzrostu nakładów na publiczną ochronę zdrowia, poprawy dostępności pacjentów do świadczeń opieki zdrowotnej oraz zapewnienia godnych warunków pracy i płacy personelu medycznego.

Zarząd Główny Związku Zawodowego Anestezjologów wzywa swoich członków do aktywnego uczestnictwa we wspólnej manifestacji zawodów medycznych, która odbędzie się w dniu 11 września 2021 r. w Warszawie.

Wobec ewidentnie złej kondycji publicznej ochrony zdrowia, ZG ZZA ocenia jako niewiarygodne deklaracje Rządu RP dotyczące gotowości do naprawy systemu ochrony zdrowia, a w szczególności wzrostu jego finansowania ze środków publicznych.

Jednocześnie przypomina swoje negatywne stanowisko dotyczące propozycji podatkowych  przedstawionych przez Premiera w  Polskim Ładzie, które mogą   spowodować pogłębienie się   kryzysu kadrowego w polskich szpitalach  związanego  ze zmniejszeniem aktywności zawodowej lekarzy w tym  anestezjologów, co może spowodować ograniczenie  działalności wielu oddziałów szpitalnych.

Związek Zawodowy Anestezjologów wzywa Pana Ministra Zdrowia do rozpoczęcia rzeczywistego dialogu ze społeczeństwem i środowiskiem medycznym w sprawie przyszłości ochrony zdrowia w Polsce.