Drukuj 

W związku z przekazaniem do prac parlamentarnych poselskiego projektu o zmianie niektórych ustaw w związku z przeciwdziałaniem sytuacjom kryzysowym związanym z wystąpieniem COVID 19 Zarząd Główny  ZZA wyraża  po raz kolejny rozczarowanie spowodowane tym, że projekt ustawy nie był konsultowany ze środowiskami reprezentującymi zawody medyczne.

W ocenie ZG ZZA projekt   ustawy nie zawiera wszystkich niezbędnych rozwiązań w walce z koronawirusem, w tym koordynacji w zakresie współpracy lecznictwa szpitalnego oraz podstawowej opieki zdrowotnej, co w sposób istotny zmniejszyłoby   obciążenie pracą często niewydolnych  szpitali.

 Uwagi szczegółowe: 

1. ZG ZZA sprzeciwia się zapisom w art. 6 projektu ustawy, który przewiduje zmiany w ustawie o zawodach lekarza i lekarza dentysty wprowadzając uproszczoną procedurę przyznawania prawa wykonywania zawodu lekarza osobom spoza UE, między innymi dlatego, że okres trwania specjalizacji posiadanej przez te osoby może być krótszy niż okres trwania tej samej specjalizacji uzyskiwanej w Polsce. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 października 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie standardu opieki zdrowotnej w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii obniżyło kwalifikacje personelu medycznego zmniejszając bezpieczeństwo pacjentów leczonych w oddziałach intensywnej terapii.

2. ZG ZZA sprzeciwia się zapisom w  art. 13 pkt 3 lit. c dotyczącym zwiększenia wieku mężczyzn, którzy mogą być kierowani do pracy przy zwalczaniu epidemii do 65 lat. Włączenie lekarzy w wieku powyżej 60 lat u których często występują choroby przewlekłe, do pracy przy zwalczaniu obecnej epidemii, grozi ryzykiem ciężkiego przebiegu COVID-19 włącznie ze zgonem. Ponadto ZG ZZA przypomina, że ”lekarze anestezjolodzy mogą uzyskać prawa emerytalne w wieku 60 lat ze względu na pracę w szczególnych warunkach”.

3. ZG ZZA zgłasza poprawkę w  art. 13 pkt 4 lit. g w projektowanym ust. 10 art. 47 ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi. 

Zdanie drugie powinno otrzymać brzmienie dotyczące wynagrodzenia osób skierowanych do pracy przy zwalczaniu epidemii, poprawka ma na celu rozwiązanie problemów dotyczących lekarzy pracujących obecnie w ramach umów cywilno-prawnych.

Propozycja zapisu:

„Wynagrodzenie nie może być niższe niż 200% wynagrodzenia, które osoba skierowana do pracy przy zwalczaniu epidemii otrzymała w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym wydana została decyzja o skierowaniu jej do pracy przy zwalczaniu epidemii.”

4. ZG ZZA zgłasza poprawkę do zapisów w  art. 16 projektu ustawy przewidującego dodanie nowego art. 4 g do ustawy o z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych mającą na celu ochronę prawa do zasiłku chorobowego w wysokości 100% podstawy wymiaru dotyczy nie tylko osób zatrudnionych na podstawie stosunku pracy, lecz także osób wykonujących zawód medyczny na podstawie zatrudnienia w ramach umów cywilno-prawnych. 

Propozycja zapisu:

,,W przypadku osób zatrudnionych w ramach umowy cywilno-prawnej podstawą wymiaru jest rzeczywista kwota wynagrodzenia z ostatnich 3 miesięcy przed kwarantanną czy izolacją w warunkach domowych.”

5. ZG ZZA zgłasza poprawkę do projektowanego art. 19 ustawy  dotyczącego złagodzenia odpowiedzialności lekarzy i innych pracowników medycznych walczących  z COVID-19 rozszerzając zapisy dotyczące zniesienia odpowiedzialności karnej wszystkich pracowników medycznych także po zakończeniu epidemii.

 Propozycja zapisu: 

,,Nie popełnia przestępstwa, o którym mowa w art. 155, art. 156 § 2, art. 157 § 3 lub art. 160 § 3 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. z 2020 r. poz. 1444 i 1517), ten, udzielając świadczeń zdrowotnych na podstawie ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U.  z 2020 r. poz. 514, 567, 1291 i 1493), ustawy z dnia 20 lipca 1950 r. o zawodzie felczera (Dz. U. z 2018 r. poz. 2150 oraz z 2020 r. poz. 1291), ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 562, 567, 945 i 1493) ), ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. z 2020 r. poz. 882) albo ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi w ramach rozpoznawania lub leczenia COVID-19 i działając w szczególnych okolicznościach, dopuścił się czynu zabronionego, chyba że spowodowany skutek był wynikiem rażącego niezachowania ostrożności wymaganej w danych okolicznościach.”  

Za Zarząd Główny ZZA

Przewodniczący ZG ZZA 

Jerzy Wyszumirski