Drukuj 

W związku z przekazaniem  w dniu 21 stycznia 2020 r. do Sejmu rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz niektórych innych ustaw (druk sejmowy 172) Zarząd Główny ZZA przedstawia następująco stanowisko w zakresie proponowanych rozwiązań.

ZG ZZA całkowicie zgadza się, że najważniejszym problemem naszego systemu ochrony zdrowia są niedobory kadry lekarskiej i pielęgniarskiej, które w przypadku lekarzy specjalistów z dziedziny anestezjologii i intensywnej terapii wnioskodawca określił w uzasadnieniu do niniejszej ustawy na poziomie 21% stanu obecnego, ale celem nadrzędnym powinno być wprowadzenie rozwiązań gwarantujących, że lekarze pracujący w naszym kraju powinni co najmniej posiadać jednakowe kwalifikacje.

W uzasadnieniu do ustawy zapisano, że ,,W 2017 r. łącznie do uczelni kształcących na kierunku lekarskim i lekarsko-dentystycznym wpłynęły 634 wnioski o nostryfikację dyplomu uzyskanego poza UE, z czego tylko 150 dyplomów ostatecznie uznano.” Oznacza to, że blisko 77 % lekarzy starających się o nostryfikację dyplomu w naszym kraju jej nie uzyskało, co może być związane z niewystarczającym poziomem ich wiedzy i kompetencji.

ZG ZZA uważa, że priorytetowym działaniem rządu powinno być zachęcenie polskich lekarzy, którzy obecnie pracują zagranicą do podjęcia pracy w kraju poprzez odpowiednie programy oraz system zachęt.

ZG ZZA uważa także, że Ministerstwo Zdrowia powinno opracować także inne rozwiązania dla lekarzy spoza UE zachęcające ich do podjęcia pracy (programy poprawiające poziom kompetencji i wykształcenia, darmowe kursy języka polskiego, pakiety socjalne) jednocześnie utrzymując obecny obowiązujący model nostryfikacji dyplomów lekarskich.