Drukuj 

ZG ZZA zgłasza następującą uwagę do treści załącznika nr 2 (Kody charakteryzujące specjalność komórki organizacyjnej przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego) w części 4. (Oddziały szpitalne i inne komórki opieki szpitalnej) projektu w/w rozporządzenia:

Zmiana proponowanej nazwy Kod 4950 Dział anestezjologii na Kod 4950 Oddział anestezjologii

Uzasadnienie: Obecnie proponowana nazwa kodu jest niezgodna z treścią rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie standardów postępowania medycznego w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii dla podmiotów wykonujących działalność leczniczą  a w szczególności z zapisem  zawartym w ustępie 1 §4 tego rozporządzenia: ,,w szpitalach, w których udzielane są świadczenia zdrowotne z zakresu anestezji i intensywnej terapii na rzecz pacjentów dorosłych, tworzy się oddziały anestezjologii i intensywnej terapii, a w przypadkach gdy udziela się na rzecz tych pacjentów świadczeń zdrowotnych wyłącznie z zakresu anestezji, tworzy się oddziały anestezjologii.

Ponadto w projekcie w/w rozporządzenia w części 4 oprócz proponowanego działu anestezjologii zaproponowano tylko jeden inny dział (kod 4924 Dział farmacji) dla tego w ocenie ZG ZZA należy rozważyć usunięcie terminu dział z w/w projektu rozporządzenia.

ZG ZZA wielokrotnie zgłaszał Ministerstwu Zdrowia uwagi do w/w nazwy kodu jako nieprawidłowej i potencjalnie mającej negatywny wpływ na organizację oddziałów anestezjologii funkcjonujących w podmiotach prowadzących działalność leczniczą.